Publikacje

Sustainable Urban Mobility Plan for Budapest

In 2010 General Assembly of the Municipality of Budapest made a decision to introduce a new management and organizational structure for transport. Main factors leading to establishing of BKK were the following: complicated structure (unchanged since 1968), unclear competences, bureaucracy, lack of control, non-sustainable development projects, delays and cost overruns, lack of stakeholders cooperation, lack of long term strategies for transport development as well as decreasing level of services due to underinvestment.

Problemy mobilności w intensywnie rozwijających się miastach, należą do jednych z najbardziej ważkich. Rozwój ten, choć pożądany, niesie za sobą szereg negatywnych skutków, a wśród nich nadmierne zatłoczenie, zwiększona emisja spalin czy wzrost natężenia hałasu, które mogą prowadzić do spadku jakości życia. Problemy te, jako miasta portowego z licznymi dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami(również w sektorze logistyki i spedycji) nie ominęły również Gdyni, przed którą stanęły następujące wyzwania:

SUMP jest dokumentem, który z założenia ma traktować problem mobilności miejskiej kompleksowo, dlatego musi uwzględniać założenia polityki transportowej i innych regulacji oraz być spójny z wcześniej przyjętymi, a wciąż obowiązującymi strategiami zrównoważonego rozwoju. Miasta decydujące się na stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinny rozpocząć od rewizji istniejących opracowań, ekspertyz czy strategii rozwoju, obejmujących możliwie wszystkie aspekty mobilności w danym mieście.

Podstawowe informacje o mieście

Pruszcz Gdański to miasto położone w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, będące siedzibą powiatu gdańskiego oraz gminy. Miasto zlokalizowane jest przy gdańskim wylocie drogi krajowej nr 91  oraz  głównej linii kolejowej do Warszawy.

Na południe od Pruszcza rozpoczyna się obwodnica trójmiejska, a niedaleko tego miejsca znajduje się duży węzeł drogowy -  Pruszcz Gdański, stanowiący początek autostrady A1.

Jak upewnić się, że każdy z członków społeczeństwa miał  taką samą możliwość wpływu na rozwój transportu publicznego? Jednym z głównych celów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest zapewnienie mieszkańcom takich możliwości przemieszczania się, które zapewniałyby dostęp do kluczowych miejsc i usług. Równowaga między wpływem różnych grup zawodowych, grup wiekowych, płci i osób o różnym stopniu mobilności była brana pod uwagę podczas opracowywania SUMPu w Wilnie.

Estońskie miasto Tartu opracowało Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), w ramach realizacji unijnego projektu BUSTRIP. Na etapie przygotowawczym całego procesu, miasto przeprowadziło seminaria dla interesariuszy nt. współpracy i stworzyło grupy robocze. Dwie z grup roboczych w sektorze transportu, istniały w Tartu jeszcze przed projektem. „Mieliśmy ułatwiony start i podstawę, na której mogliśmy oprzeć naszą pracę. W SUMPie naszym zadaniem było rozszerzenie tych grup i stworzenie nowego modelu współpracy”, mówi Marek Muiste - Międzynarodowy Koordynator Projektu.

W dniu 1 marca 2011 r., weszła w Polsce w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., która nakłada na polskie miasta z ponad 50 tys. mieszkańców, obowiązek stworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jeszcze wcześniej, Warszawa stworzyła dodatkowy dokument  - „Strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”. Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 9 lipca 2009 roku.

Szacuje się, że ponad 70% populacji Unii Europejskiej zamieszkuje miasta. Tak wysoka koncentracja populacji na terenach zurbanizowanych przyczynia się do dużego popytu na podróże na tych obszarach. Bardzo szybki rozwój miast spowodował jednak, że w transporcie miejskim nie zawsze wykorzystane zostały rozwiązania najbardziej wydajne ekonomicznie oraz przyjazne mieszkańcom i środowisku.  W rezultacie, właśnie w miastach tkwi największy potencjał do wprowadzenia zmian w kierunku równoważenia transportu.

Konieczność planowania strategicznego zagadnień związanych z mobilnością na obszarach miejskich wynika bezpośrednio z jej znaczenia dla kształtowania jakości życia, konkurencyjności terytorialnej i konkurencyjności podmiotów zlokalizowanych w danym mieście.

Pakiet Mobilności Miejskiej z końca 2013 r. stanowi uszczegółowienie problematyki zawartej w Białej Księdze z 2011 roku, przy jednoczesnej próbie syntezy i integracji poziomej niektórych zagadnień. Przemieszczenia na obszarach zurbanizowanych UE odpowiadają za 23% emisji CO2, ale najważniejszym wyzwaniem, zdaniem autora, jest kongestia transportowa i koszty z nią związane, ponoszone przez wszystkich interesariuszy danego systemu miejskiego. Istnieje ograniczony potencjał dla redukcji negatywnych efektów wynikających z kongestii transportowej z poziomu Komisji Europejskiej.