[temp] Dobra praktyka: "Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne."

Wednesday, May 7, 2014

W dniu 1 marca 2011 r., weszła w Polsce w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., która nakłada na polskie miasta z ponad 50 tys. mieszkańców, obowiązek stworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jeszcze wcześniej, Warszawa stworzyła dodatkowy dokument  - „Strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”. Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 9 lipca 2009 roku.

Fakt ten wpisuje się w tendencję europejskich miast do wdrażania działań mających na celu równoważenie mobilności. Podobne próby w Polsce podejmują zwłaszcza większe ośrodki miejskie, takie jak Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia i właśnie Warszawa, gdzie problemy transportu są jednymi z najbardziej ważkich.

„Strategia…” jest dokumentem ramowym, w którym przedstawione są ogólne kierunki działań podejmowanych w różnych aspektach mobilności w Warszawie oraz częściowo w gminach objętych działaniem warszawskiego systemu transportu publicznego. Charakterystyka stanu obecnego przedstawiona została w szesnastu punktach, w których opisano obszary problemowe, takie jak „ruch pieszy”, „parkowanie”, „bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Omówienie zawiera także generalne wskazania, które mają pomóc w poprawie tego stanu. Sygnalizuje w ten sposób cele, wskazuje potrzeby i pozwala nadać priorytet działaniom podejmowanym w ramach równoważenia mobilności do roku 2015.

Priorytety te przedstawiono w podziale na dwie grupy:

  • działania organizacyjno-modernizacyjne,
  • działania inwestycyjne.

Priorytety te skupione są na rozwoju infrastruktury, co jest również widoczne we wskaźnikach realizacji strategii, wykorzystywanych do opisu zmian w warszawskim systemie transportowym: kilometrach nowych dróg i dróg rowerowych, liczbie parkingów sytemu Park&Ride, czy średniej odległości między przejściami dla pieszych.

Najistotniejsze w dokumencie jest jednak to, że zawarte w nim założenia są aktywnie wdrażane przez miasto. Przy niezwykle aktywnym wykorzystaniu współfinansowania z Unii Europejskiej, Warszawa rozpoczęła dwa duże projekty, takie jak budowa II linii metra i rozbudowa sieci tramwajowej. Zdołano również opracować np. system Park&Ride z 12 węzłami przesiadkowymi, system roweru miejskiego czy wdrożyć plan likwidacji barier w ruchu pieszym.  Dzięki takim działaniom warszawski system transportowy staje się bardziej spójny i przystępny dla jego użytkowników.   

Systemy transportowe w poszczególnych miastach różnią się znacznie od siebie, jednak „Strategia…” stanowi na tyle rozbudowane opracowanie, że może być dobrym punktem wyjścia do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w innych polskich miastach. Również działania podejmowane w celu realizacji jej założeń stanowią dobry przykład usprawniania i równoważenia transportu. 

Kategoria

Przygotowanie planu, Wyznaczanie celów

Kraj:

Polska

Miasto:

Warszawa

Rok:

2009
 

[zdjęcie: archiwum ZDiZ w Gdyni