Pakiet Mobilności Miejskiej

Tuesday, June 3, 2014

Pakiet Mobilności Miejskiej z końca 2013 r. stanowi uszczegółowienie problematyki zawartej w Białej Księdze z 2011 roku, przy jednoczesnej próbie syntezy i integracji poziomej niektórych zagadnień. Przemieszczenia na obszarach zurbanizowanych UE odpowiadają za 23% emisji CO2, ale najważniejszym wyzwaniem, zdaniem autora, jest kongestia transportowa i koszty z nią związane, ponoszone przez wszystkich interesariuszy danego systemu miejskiego. Istnieje ograniczony potencjał dla redukcji negatywnych efektów wynikających z kongestii transportowej z poziomu Komisji Europejskiej. Najsilniejsze instrumentarium ograniczania i przeciwdziałania jej leży w gestii władz lokalnych, które jednak ze względów politycznych nie są skłonne by podejmować kompleksowe i długoterminowe działania w tym zakresie. Dlatego też omawiana inicjatywa Komisji Europejskiej stwarza dodatkowy mechanizm zachęcający władze lokalne do bardziej kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej. Temu celowi podporządkowano strukturę Pakietu Mobilności Miejskiej,  który obejmuje cztery główne priorytety, mianowicie:

  • logistykę miejską,
  • dostępność obszarów miejskich - m.in. "strefy niskiej emisji", które są coraz częściej wykorzystywane przez miasta jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności,
  •  inteligentne systemy transportowe - zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w transporcie umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i taborowych,
  • poprawę bezpieczeństwa.

Jako priorytet horyzontalny, integrujący powyższe zagadnienia, Komisja wskazuje plany zrównoważonej mobilności miejskiej. Powinny być one interdyscyplinarne, a więc obejmować zagadnienia transportu, użytkowania gruntów i ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wsparciem dla działań badawczych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych w Pakiecie (lub stanowiących ich rozwinięcie) są następujące programy:

  • Horizon 2020,
  • Inicjatywa CIVITAS,
  • Smart Cities and Communities (europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności),
  • Clean Vehicle Initiative.

 

Oprac. na podstawie: Marcin Wołek: SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)  jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej. „Logistyka” 2014 nr 2

 

[źrodło fotografii: Fotolia.com autor:Kara]