[temp] Gdynia jako żywe laboratorium - przegląd dostępnych dokumentów.

Thursday, August 7, 2014

SUMP jest dokumentem, który z założenia ma traktować problem mobilności miejskiej kompleksowo, dlatego musi uwzględniać założenia polityki transportowej i innych regulacji oraz być spójny z wcześniej przyjętymi, a wciąż obowiązującymi strategiami zrównoważonego rozwoju. Miasta decydujące się na stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinny rozpocząć od rewizji istniejących opracowań, ekspertyz czy strategii rozwoju, obejmujących możliwie wszystkie aspekty mobilności w danym mieście.

                Miasto Gdynia dokonało przeglądu dokumentów na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym (wojewódzkim) jak i lokalnym, by uwzględnić wszystkie obowiązujące i mające wpływ na transport i mobilność w mieście poziomy polityki, strategii i regulacji. Ma to zapewnić, że gdyński SUMP i zawarte w nim cele uwzględnią i będą zintegrowane z celami zawartymi w tych dokumentach, nie tylko w dziedzinie transportu ale także takich sektorach gospodarki jak: planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska, włączenie społeczne, wzrost gospodarczy, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, technologie informacyjne i inne.

                W czasie przygotowania do tworzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dokonano przeglądu poniższych dokumentów:

 1. Dokumenty strategiczne na szczeblu UE:
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
 • Wytyczne dot. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu
 • Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście
 1. Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym:
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
 • Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku  
 1. Dokumenty strategiczne i planistyczne na szczeblu wojewódzkim:
 • Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 
 • Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego
 1. Dokumenty związane z transportem  i mobilnością w Gdyni:
 • Strategia rozwoju Gdyni
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
 • Polityka transportowa miasta Gdyni
 • Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gdyni
 • Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Gdyni

Lista dokumentów uwzględnionych w gdyńskim opracowaniu jest dłuższa i obejmuje 33 pozycje. Dodatkowo dokonano przeglądu przeprowadzonych w mieście projektów unijnych, kampanii na rzecz równoważenia mobilności i realizacji infrastrukturalnych (kolejowych, drogowych, lotniczych) tak by zapewnić możliwie szeroki obraz mobilności i transportu w Gdyni.