Odense (Dania) - Plan Zrównoważonego Rozwoju

Odense to trzecie pod względem wielkości miasto Danii, liczące ok. 192 tys. mieszkańców.

W przyjętym w 2015 r. planie zrównoważonego rozwoju miasto przyjęło za cel strategiczny osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2 do  2025 r. Działania w tym zakresie skupione są na sektorze wytwarzania energii, transporcie oraz budownictwie[1]. W obszarze transportu radykalne obniżenie emisji ma się dokonać poprzez ograniczanie motoryzacji indywidualnej i wspieranie ruchliwości mieszkańców realizowanej poprzez przemieszczenia piesze, rowerowe i transportem publicznym. Realizacji tych celów ma służyć przede wszystkim zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców Odense, poparta kompleksowymi działaniami w zakresie rozwoju infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (choć już obecnie Odense zalicza się  do miast o wysokim poziomie rozwoju infrastruktury rowerowej). Działania inwestycyjne mają zostać wsparte zmianą organizacji ruchu
w centralnej części miasta, polegającą na ograniczeniu jej dostępności dla samochodów osobowych. Plan działań na lata 2014-2015 objął 34 konkretne przedsięwzięcia pogrupowane wg  następujących kategorii[2]:

  • inteligentna mobilność („smart mobility”);
  • zmniejszanie kongestii („less congestion”);
  • przedsiębiorczość („business”), obejmująca m.in. plany mobilności dla firm;
  • dzieci („children”);
  • seniorzy i osoby ze specjalnymi potrzebami („seniors and people with special needs”);
  • przyszłość (the future”), obejmująca m.in. plan działań dla transportu rowerowego i plan działań dla transportu publicznego.

 Powyższe działania są silnie skorelowane z miejską polityką w zakresie kultury i zdrowia, a także zagospodarowania przestrzeni – koleje duńskie (DSB) prowadzą rozmowy z władzami największych duńskich miast, m.in. Odense, w zakresie planowania i finansowania rozwoju infrastruktury parkingowej dla rowerów przy największych stacjach kolejowych[3]. To właśnie tam występuje największe zapotrzebowanie na parkowanie rowerów, a w interesie przewoźnika leży pozostawienie jak największej ich liczby na parkingach zamiast ich przewożenia.

Takie podejście władz miasta implikuje również działania względem transportu publicznego, którego nadrzędnym celem jest wzmacnianie integralności przestrzeni i podnoszenie jej jakości[4]. Wysoki udział i znaczenie transportu rowerowego stanowią przy okazji istotny wyróżnik marketingowy miasta, mianowicie Odense promowało się jako „rowerowa ambasada Danii”. Prymat zrównoważonych form podróżowania wyraża się również w odpowiednim projektowaniu infrastruktury (np. most wyłącznie dla pieszych i rowerzystów) i ich ścisłym powiązaniu z projektami rewitalizacji poprzemysłowych części miasta, dawniej związanych z przemysłem stoczniowym.

Źródło: Przewodnik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Red. M. Wołek. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016,

 

[2] Mobility Plan. Plan of Action 2014-2015. Odense Kommune. http://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/mobilitetsplan [dostęp: 9.09.2016]

[3] Denmark - on your bike! The national bicycle strategy. Ministerstwo Transportu, Kopenhaga 2014,  s. 24

Themes

Country:
Denmark
City:
Odense
Year:
2015