Chartres - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

by Olvr

Miasto liczy ok. 40 tys. mieszkańców, cała aglomeracja obejmująca 47 gmin liczy ok. 124 tys. mieszkańców.  Miasto słynie z branży kosmetycznej.

Motoryzacja indywidualna kształtuje się na poziomie 520 samochodów os./1000 mieszkańców.

Transport publiczny obejmuje 15 linii autobusowych zwykłych na terenie centrum miasta oraz 9 linii autobusowych zwykłych na terenie gmin sąsiednich. Dzienna liczba podróży zawiera się w przedziale 5 000 – 12 000. Operatorem transportu publicznego jest Filibus, dysponujący 59 autobusami, 34 autokarami, 5 minibusami oraz 2 pojazdami do przewozu osób o ograniczonej mobilności.

Dominującym środkiem transportu w aglomeracji jest samochód osobowy (62%). Wysoki udział mają przemieszczenia piesze (28%). Na transport publiczny przypada ok. 5% podróży, na pojazdy dwukołowe 4%, a na pozostałe 1%.

Od wielu lat Chartres kładzie nacisk na rozwój zrównoważony. Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Chartres został przyjęty 10-go lutego  2014 roku. Jego głównym celem jest zredukowanie wysokiego udziału samochodu osobowego w ogólnej liczbie przemieszczeń oraz zwiększenie udziału środków transportu które są przyjazne środowisku takie jak pociąg, autobus czy rower. W planie jest również zawarta potrzeba stworzenia nowego układu komunikacyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do transportu kolejowego, obsługującego całą aglomerację. Plan ten jest ściśle skorelowany z projektem  Pôle Gare, który konstytuuje dworzec kolejowy jako centrum wszelkich środków transportu – pociągu, roweru, autobusu czy przemieszczeń pieszych. Ponadto, plan mobilności ma na celu również poprawę jakości usług transportu publicznego, zwłaszcza autobusu i alternatywnych środków transportu takich jak rower.

Cztery główne cele planu to:

  1. Lepsze wyrażenie potrzeb urbanistycznych miasta oraz optymalizacja przemieszczeń na jego terenie. Celami operacyjnymi są:

 - zarządzanie ruchem miejskim oraz wzmocnienie korespondencji transportu publicznego z transportem prywatnym;

- ułatwienie oraz zapewnienie funkcjonalności parkingów, ułatwienie dostępu turystom oraz mieszkańcom miasta do parkingów.

  1. Lepsza organizacja źródeł transportu publicznego oraz zwiększenie udziału alternatywnych źródeł transportu. Celami operacyjnymi są:

- zwiększenie atrakcyjności i skuteczności transportu publicznego, poprawa komfortu oraz  dostępności;

 - promocja komunikacji rowerowej;

- promocja przemieszczeń pieszych, zwiększenie dostępności dróg i chodników dla osób o ograniczonej mobilności.

  1. Zarządzanie siecią dróg oraz organizacja transportu drogowego. Celami operacyjnymi są:

- zwiększenie ruchu tranzytowego na sieci autostrad, zwiększenie czytelności oraz bezpieczeństwa drogowego, zagospodarowanie przestrzeni w sposób ułatwiający poruszanie się alternatywnym środkom transportu;

- racjonalizacja logistyki miejskiej.

  1. Działania organizacyjne w sferze zarządzania mobilnością. Celami operacyjnymi są:

- prowadzenie działań uwrażliwiających społeczeństwo oraz komunikacja między mieszkańcami miasta a jego władzami, w celu zwiększenia ekomobilności miasta;

- ciągłe dopasowywanie planu PDU do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców.

 

Zdjęcie: By Olvr - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16331210

Links

Themes

Country:
France
City:
Chartres
Year:
2014