West Yorkshire Lokalny Plan Transportowy (Local Transport Plan)

west_yorkshire_by_jordanhill_school_dt_dept

Władze lokalne w Wlk. Brytanii zobowiązane są do opracowywania i regularnej aktualizacji lokalnych planów transportowych (Local Transport Plans). Dokument taki identyfikuje priorytety w utrzymaniu i rozwoju lokalnych systemów transportowych opierając się na potrzebach mieszkańców i podmiotów w regionie. Wskazuje również na sposoby osiągania celów.  Co pięć lat zaleca się dokonanie oceny stopnia ich realizacji. LTP powinien określać priorytety w zakresie kształtowania i rozwoju lokalnych systemów transportowych, biorąc za punkt wyjścia potrzeby i oczekiwania mieszkańców i innych interesariuszy. Priorytety powinny być formułowane w sposób umożliwiający ich realizację. W opinii brytyjskiego rządu, lokalne plany transportowe są najlepszym narzędziem planowania rozwoju transportu, identyfikacji priorytetów i hierarchizacji wydatkowania środków publicznych. Większość planów transportowych brytyjskich miast została przygotowana na 15-letni okres programowania.  Planowi transportowemu często towarzyszy również plan wdrożenia, będący średnioterminowym (1-5 lat) dokumentem operacyjnym.

West Yorkshire to hrabstwo metropolitalne (ok. 2,2 mln mieszkańców), największym miastem  jest Leeds. Local Transport Plan „My Journey” został przyjęty w 2011 roku z perspektywą do roku 2026. Zakres przestrzenny planu obejmuje obszar hrabstwa West Yorkshire z miastami Leeds, Bradford, Wakefield, Calderdale, i Kirklees, jest to więc de facto plan dla obszaru metropolitalnego. Ważnym elementem planowania transportu i zrównoważonej mobilności dla hrabstwa West Yorkshire było partnerstwo wszystkich miast objętych planem. Funkcję koordynatora współpracy pełnił zarząd transportu publicznego dla omawianego obszaru - Metro. Celem planu jest rozwiązanie problemów związanych z kongestią i brakiem inwestycji transportowych, które są istotnymi przyczynami niższego od przeciętnego tempa rozwoju gospodarczego. Zadaniem planu jest również przygotowanie hrabstwa na przewidywany po recesji wzrost zatrudnienia, liczby ludności i liczby mieszkań oraz ich wpływu na niezawodność sieci transportowej.

Wizja MyJourney West Yorkshire 2026: „Łączenie ludzi i miejsc. Pracujemy razem by zapewnić, że system transportowy łączy ludzi i miejsca w sposób, który wspiera gospodarkę, środowisko i jakość życia.”

LTP „My Journey” obejmuje następujące obszary:

 • gospodarkę (poprawa dostępności w celu wsparcia aktywności gospodarczej i wzrostu);
 • niskoemisyjność (osiągnięcie istotnego postępu w zakresie niskoemisyjności, zrównoważonego transportu z uwzględnieniem krajowych celów w zakresie obniżania emisji);
 • jakość życia (podniesienie jakości życia mieszkańców, pracujących i turystów).

Celem planu jest rozwiązanie problemów związanych z kongestią i brakiem inwestycji transportowych, które są istotnymi przyczynami niższego od przeciętnego tempa rozwoju gospodarczego. Zadaniem planu jest również przygotowanie hrabstwa na przewidywany po recesji wzrost zatrudnienia, liczby ludności i liczby mieszkań oraz ich wpływu na niezawodność sieci transportowej.

LTP składa się z dwóch części:

 •  15-letniej strategii na lata 2011-2026;
 • pierwszego planu wdrożenia na lata 2011-2014.  

Cztery podstawowe motywy (obszary tematyczne) zawarto w LTP  by zapewnić realizację celów:

 • aktywa transportowe obejmujące istniejące elementy sieci transportowej takich jak drogi, stacje i przystanki autobusowe, sygnalizacja świetlne. 
 • wybory transportowe umożliwiające klientom dokonywanie najwłaściwszych wyborów dotyczących celów, sposobów i pór podróży.
 • dostępność – zapewnienie zintegrowanych, zrównoważonych finansowo i bezpiecznych podróży z wykorzystaniem sieci transportowej na której mogą polegać pasażerowie.
 • wzmocnienie całej sieci transportowej w celu poprawy efektywności. 

LTP3 również koncentruje się  na zapewnieniu równości i bezpieczeństwa, poprawie środowiska w hrabstwie i zapewnieniu właściwych procesów decyzyjnych.

Wyznaczonych zostało sześć kluczowych wskaźników (KPI – Key Performance Indicators), które wykorzystuje się do oceny stopnia osiągania celów. Obejmują one:

 • czas podróży;
 • dostępność do miejsc pracy;
 • Podział zadań przewozowych;
 • emisje CO2  sektora transportu;
 • wszystkie wypadki drogowe – zabici i ciężko ranni;
 • poziom satysfakcji z usług transportowych.

Zdjęcie: Jordanhill School DT Dept

 

Links

Themes

Country:
United Kingdom
City:
West Yorkshire
Year:
2016