Specyfika preferencji i zachowań komunikacyjnych uczniów szkół licealnych na przykładzie Gdyni i Sopotu

Jednym z podstawowych segmentów pasażerów transportu miejskiego są uczniowie szkół licealnych. Ważne znaczenie, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego ma znajomość ich preferencji i zachowań komunikacyjnych. Informacje z badań można wykorzystać do kształtowania oferty przewozowej odpowiadającej preferencjom tego segmentu pasażerów i w ten sposób stymulować racjonalne zachowania komunikacyjne na obecnym etapie ich życia i co ważniejsze, w przyszłości, kiedy dla większości z nich  transport zbiorowy będzie tylko jedną z opcji, konkurując z transportem indywidualnym, realizowanym własnym samochodem osobowym.

 

Zakres i metodologia badań:

 • Specyfika popytu na usługi transportu miejskiego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w segmencie uczniów szkół licealnych została określona na podstawie badań marketingowych „Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie”
 • Próba objęła grupę 1234 uczniów w wieku 16-20 lat, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do jedenastu gdyńskich i trzech sopockich publicznych liceów ogólnokształcących
 • Wykorzystano metodę ankiety audytoryjnej, poddając uczniów badaniu w ich szkołach

 

Cele podróży:

Młodzież najczęściej podróżowała do domu (43% podróży) oraz do miejsc nauki (39% podróży).

 

Zachowania transportowe:

 • Większość uczniów (55%) zadeklarowała, że w podróżach miejskich przeważnie korzysta z komunikacji zbiorowej. 16% ankietowanych stwierdziło, że zawsze podróżuje w mieście komunikacją zbiorową
 • Tylko 5% zbadanych  stwierdziło, że przeważnie lub zawsze korzysta z samochodu osobowego

 

Postulaty przewozowe:

 • Częstotliwość dla 32% ankietowanych uczniów gdyńskich liceów ogólnokształcących oraz dla 28% uczniów sopockich liceów ogólnokształcących była najważniejszym postulatem przewozowym
 • Drugą pozycję w zestawieniu zajęła bezpośredniość, która była najistotniejsza dla odpowiednio 23% i 25% uczniów

 

Uczniowie liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie wykazali się specyficznymi postulatami, zachowaniami komunikacyjnymi i ocenami jakości usług transportu miejskiego, a mianowicie:

 • od komunikacji miejskiej oczekują przede wszystkim wysokiej częstotliwości, bezpośredniości, punktualności i niezawodności
 • mając do wyboru połączenia bezpośrednie o niższej częstotliwości i połączenia z przesiadaniem się o wyższej częstotliwości preferują te pierwsze
 • akceptują i pozytywnie oceniają trolejbusy jako środki komunikacji miejskiej, nie chcąc jednak zastępowania linii autobusowych trolejbusowymi
 • w podróżach miejskich głównie korzystają z transportu zbiorowego
 • nie zadają sobie trudu, żeby w pełni poznać ofertę taryfową transportu miejskiego
 • stosunkowo surowo oceniają jakość usług transportu miejskiego, uznając ją tylko jako dość dobrą
 • poszczególnym elementom oferty przewozowej wystawiają  mocno zróżnicowane oceny

 

Więcej danych statystycznych dotyczących przeprowadzonych badań zawarto w załączonej prezentacji.

 

Zdjęcie: Z. Zielniak

 

 

Files

Themes

Country:
Poland
City:
Gdynia/Sopot
Year:
2015