Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Brema 2025 - Partycypacja społeczna warunkiem koniecznym procesu opracowywania SUMP

23 marca 2015 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Komisję Europejską,  Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc wręczyła miastu Brema nagrodę za Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej (SUMP) - Brema 2025.

Miasro Brema wygrało 10 000 euro ze względu na jego systematyczne podejście do procesu tworzenia SUMP – przede wszystkim do monitorowania i oceny. W celu uzyskania informacji zwrotnej od mieszkańców wykorzystana została interaktywna platforma internetowa. Wykorzystano wszelkie dostępne dane oraz analizę SWOT. Przygotowano i przeanalizowano pięć różnych scenariuszy a następnie przebadano wpływ różnych środków, np. inwestycje w transport zbiorowy czy promocję ruchu pieszego i rowerowego. Scenariusze wykazały, że najbardziej skuteczną strategią dla Bremy będzie promowanie aktywnej mobilności. Zwieńczeniem prac było przeprowadzenie, pod kierunkiem ekspertów zewnętrznych, analizy kosztów i korzyści wynikających z planowanych aktywności.

Skuteczny monitoring i ewaluacja były elementem decydującym o przyznaniu Bremie pierwszej nagrody. Na szczególną uwagę, w opinii sędziów, zasługują wzorcowo przygotowane
i przeprowadzone konsultacje społeczne. Spotkania przedstawicieli ratusza z mieszkańcami to świetne narzędzie do wspólnego kształtowania rzeczywistości (nie tylko tej transportowej) miasta.

Rysunek 1 Podział zadań przewozowych w Bremie (w poszczególnych dzielnicach)

Źródło: (1)

 

Cele SUMP w Bremie:

• poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez optymalizację system transportowego

• redukcja negatywnych skutków transport ( poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcja hałasu i emisji gazów, lepsze wykorzystanie przestrzeni itp.)

• przygotowanie Bremy do zintegrowanego rozwoju

W procesie tworzenia Planu wzorcowo przeprowadzono konsultacje społeczne, w tym również on-line. Podczas konsultacji wskazano główne problemy, opracowano mapy i możliwe scenariusze działań oraz uzyskano odpowiedzi na wszelakie pytania z zakresu transportu w mieście.

 

Konsultacje społeczne należy traktować poważnie. Proces powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby był on zrozumiały i przejrzysty. Udział społeczeństwa w procesie tworzenia planu zwiększa jakość procesu, wszystkie wyniki i decyzje powinny zostać poddane debacie publicznej. Wszelkie kwestie sporne powinny zostać wyjaśnione (wyniki udokumentowane). Zawsze istnieje ryzyko stronniczości niektórych przedstawicieli mieszkańców, jednak dobry moderator będzie potrafił przeprowadzić proces konsultacji profesjonalnie tak, aby ostatecznie uzyskać rzetelne i realne wyniki.

 

Opracowanie: Karolina Orcholska

Zdjecie tytułowe: Klaus Grünberg CC-BY-SA-3.0

 

Links

Themes

Country:
Germany
City:
Brema
Year:
2015