SUMP Drezno 2025+

Pracę nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej w Dreźnie rozpoczęto w roku 2009. Pod koniec roku 2013 miasto zakończyło pierwsze trzy etapy  SUMP Drezno 2025+. Podczas prac nad tworzeniem dokumentu priorytetem był udział społeczeństwa oraz przedstawicieli różnych grup interesariuszy i doradców.

W drezdeńskim SUMP znalazły się zapisy o monitorowaniu wprowadzenia w życie założeń do planu (co 2 lata) oraz ewaluacji (co 5 lat). Procesy te wymagać będą ciągłego gromadzenia i analizy danych z zakresu realizacji SUMP, a także określenia wpływu poszczególnych środków oraz  ich znaczenia dla celów określonych w SUMP. Wskaźniki, które będą miały szczególne znaczenie w procesie monitoringu i ewaluacji SUMP dotyczyc będą głównie środowiska i skutków finansowych, rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz natężenia ruchu drogowego i poziom hałasu w mieście. Ogólne cele SUMP w Dreźnie to przede wszystkim poprawa jakości transportu zbiorowego oraz opracowanie zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych.

Przyszłość transportu w mieście zależy od wielu czynników, tj.:

 •  globalizacji,
 •  trudnych do przewidzenia zmian gospodarczych (w tym również wahania cen paliw),
 •  prawodawstwa na poziomie europejskim i krajowym,
 •  nowych okoliczności dla jakości życia w miastach,
 •  dostępnych technologii,
 •  zanieczyszczenia powietrza i hałasu,
 •  poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków oraz ich ofiar),
 •  zmian demograficznych (spadająca liczba mieszkańców miast, starzejące się społeczeństwo),
 •  zmian w sposobie finansowania inwestycji, itp.

Nowe podejście do planowania transportu (na przykładzie Drezna)

Źródło: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/infr/sump/Prag_2014_06_Example-Ahrens2.pdf

 

Szczegóły procesu planowania – SUMP Drezno 2025+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/infr/sump/Prag_2014_06_Example-Ahrens2.pdf

 

Skład okrągłego stołu: przedsiębiorstwa transportowe (3 osoby), stowarzyszenia transportowe (3 osoby), stowarzyszenia biznesowe (3 osoby), administracja samorządowa – zespół ds. SUMP (3 osoby), przedstawiciele innych grup społecznych (6 osób), radni miasta (6 osób), przedstawiciele powołanie oddzielnie grupy ekspertów.

Etapy procesu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/infr/sump/Prag_2014_06_Example-Ahrens2.pdf

 

SUMP Drezno 2025+ - Preambuła wypracowana przez członków okrągłego stołu

 1. Transport nie jest celem samym w sobie! Jest środkiem umożliwiającym mieszkańcom miasta poprawę ich mobilności oraz środkiem wpierającym jego ekonomię. Oba cele wymagają możliwości swobodnego dostępu do różnych środków transportu.
 2. Zapewnienie mobilności w sposób, który jest niedrogi, bezpieczny i przyjazny dla środowiska jest kwestią o podstawowym znaczeniu dla całego społeczeństwa. Proces ten powinien być realizowany w drodze konsensusu, a przy odpowiednim zaangażowaniu  jest to możliwe.
 3. Równość i prawo do integralności fizycznej określone zostały w niemieckiej konstytucji. Obowiązek dążenia do osiągnięcia równych warunków życia dla wszystkich został zapisany również w konstytucji Saksonii. Powyższe zapisy są wytycznymi dla współczesnego i przyszłego rozwoju transportu.
 4. Rozwój mobilności i transportu bardziej niż kiedykolwiek podlega wpływom globalnym, tj.:  wahania koniunktury, ograniczone zasoby paliw kopalnianych, rosnące ceny energii oraz zmiany klimatyczne. Planowanie rozwoju transportu musi stawić czoła wszystkim wyżej wymienionym problemom.
 5. Podobnie jest ze skutkami zmian demograficznych: potrzeby życiowe, mobilnościowe i dotyczące transportu zmieniają się wraz ze zmianami w strukturze wiekowej społeczeństwa.
 6. Infrastruktura transportowa musi być utrzymywana i rozwijana w sposób, który bierze pod uwagę stosunek kosztów do jakości.
 7. Krajowe i europejskie przepisy oraz dyrektywy określają podstawowe warunki dla planowania rozwoju transportu, które Drezno będzie aktywnie kształtować.


Rezultaty (modal Split) możliwe do osiągnięcia wg różnych zakładanych w dokumencie scenariuszy

Źródło: Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens, Sustainalble Urban Mobility planning in Germany - examples

 

 

Opracowanie: Karolina Orcholska na podstawie:

1.  Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens, Sustainalble Urban Mobility planning in Germany - examples

2. http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/infr/sump/Prag_2014_06_E...

Themes

Country:
Germany
City:
Drezno
Year:
2013