Priorytety Gdyni w zakresie planowania mobilności.

Na potrzeby opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)- realizowanego w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia utworzyła i przeprowadziła ankietę wśród gdyńskich interesariuszy na temat najbardziej pożądanych, priorytetowych kierunków działań w Gdyni do 2025 roku celem ustalenia ich miejsca w gdyńskiej strategii mobilności.

Do udziału w ankiecie zaproszeni zostali interesariusze z różnych, głównie gdyńskich instytucji i przedsiębiorstw, wcześniej włączeni w proces SUMP, lub też wybrani z uwagi na zakres działań czy jako przedstawiciele różnych grup interesariuszy. Odpowiedzi w ankiecie udzieliło prawie 30 interesariuszy, przedstawicieli takich instytucji jak m.in.: ZKM, Rady Dzielnic, Urząd Miasta, Zarząd Portu Morskiego, MZKZG, Straż Miejska, jednostek edukacyjnych i przedsiębiorstw.

Interesariusze zostali poproszeni o nadanie priorytetów zaproponowanym kierunkom działań, poprzez ich ocenę w skali pięciostopniowej od C do A++, gdzie:

  • C - oznacza, że nie powinniśmy koncentrować się na takich działaniach - są zbędne lub są już wdrażane w Gdyni w wystarczającym stopniu
  • B - oznacza, że na tą chwilę dane działania nie są konieczne, ale powinniśmy rozważyć ich realizację w przyszłości (po 2025 roku)
  • A - powinniśmy skoncentrować się na dążeniu do realizacji danego działania, przy czym symbole A, A+ oraz A++ określają na ile (gdzie A++ oznacza w największym możliwym stopniu).

Proponowane działania wraz z opisami i szczegółowymi wynikami zostały przedstawione tutaj.

Dla celów analizy wyników poszczególnym ocenom przypisano wartości liczbowe. Najwyższą możliwą do uzyskania oceną jest w nowym przeliczeniu 5, czyli odpowiednik oceny A++, 1 natomiast odpowiada ocenie C. W praktyce oznacza to, że czym wyższą ocenę uzyskało działanie, tym większy priorytet zdaniem interesariuszy ma jego realizacja, przy czym oceny powyżej 3,00 wskazują na kierunki działań, na których należy skoncentrować się w SUMP.

Poniżej prezentujemy wynikowy ranking proponowanych kierunków działań. Zapraszamy też do zapoznania się z analizą w raporcie.

Ranking gdyńskich priorytetów w planowaniu mobilności

Links

Themes

Country:
Poland
City:
Gdynia
Year:
2015