Gdynia jako żywe laboratorium - Analiza interesariuszy

Spotkanie z interesariuszami

Jednym z bardzo ważnych aspektów wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w Gdyni, jest włączenie w proces planowania podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta. Na początkowym etapie procesu, wyselekcjonowano grupę 148 interesariuszy, których opinia może być istotnie pomocna dla wdrożenia SUMP. Wybrano je ze względu na ich rolę w procesie planowania SUMP, a następnie przypisano, ze względu na ich specyfikę, do jednej z pięciu grup. Podmioty te włączone są w proces planowania przez serię spotkań konsultacyjnych, poruszających konkretne aspekty SUMP.

W związku z rolą, jaką poszczególni interesariusze odgrywają w poszczególnych fazach przygotowania i opracowania SUMP, można ich podzielić na[1]:

 • głównych interesariuszy („primary stakeholders”), którzy w bezpośredni sposób odczują skutki rozwiązań wdrażanych w związku z SUMP (ogół mieszkańców, pewne grupy społeczne bądź zawodowe, dzielnice lub części  miasta, sektory gospodarcze czy konkretne organizacje);
 • kluczowych aktorów („key actors”), którzy posiadają odpowiednie narzędzia władzy (burmistrz/prezydent miasta, rada miasta inne jednostki władzy publicznej), zasoby finansowe, wiedzę i kompetencje (administracja publiczna, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe) w dziedzinie transportu i branż pokrewnych (m. in. zagospodarowanie przestrzenne, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, turystyka);
 • pośredników („intermediaries”), którzy zaangażowani są we wdrażanie instrumentów polityki transportowej (przewoźnicy, zarządy transportu miejskiego, dróg i zieleni, Policja, inne jednostki administracji publicznej), inne podmioty ważne ze względu na zakres i skalę prowadzonej działalności transportowej (przewoźnicy towarowi, zarządy portów i terminale portowe, porty lotnicze), przedstawiciele grup interesu (stowarzyszenia, izby) oraz podmioty informujące o zagadnieniach transportowych (władze, przewoźnicy, lokalne media).

Specyfika Gdyni (pozycja w Polsce, struktura przestrzenna, społeczna i gospodarcza, forma organizacyjno-zarządcza rynku transportu miejskiego) sprawia, że w procesie identyfikacji istotnych grup interesariuszy należy uwzględnić w szczególnym stopniu:

 • podmioty gospodarki morskiej;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa transportu miejskiego;
 • instytucje naukowe i badawcze;
 • sąsiednie jednostki terytorialne.

By jak najlepiej oddać zróżnicowanie gdyńskich podmiotów podzielono je ostatecznie na pięć grup, tj.:

 • jednostki administracji publicznej (samorządowej i centralnej) (41 jednostek administracji samorządowej w tym 22 rady dzielnic i 5 jednostek administracji centrelanej);
 • podmioty rynku transportu publicznego (11 podmiotów w tym 9 przewoźników)
 • przedsiębiorstwa (35 firm z różnych branż);
 • organizacje pozarządowe (17 fundacji i stowarzyszeń);
 • instytucje sektora edukacji (27 placówek edukacyjnych) i ochrony zdrowia (8 placówek medycznych).

Istotnym kryterium takiego wyodrębnienia jest specyfika każdej z powyższych grup interesariuszy, a także proces podejmowania decyzji i ich wpływ na kształtowanie mobilności w mieście. Zróżnicowanie to znajduje już swe odzwierciedlenie w dotychczasowych działaniach podejmowanych przez różne instytucje miejskie, mające na celu osiągnięcie wyższego poziomu równoważenia mobilności w Gdyni. Do działań takich zaliczyć należy m.in.:

 • powołanie Gdyńskiej Rady Rowerowej;
 • powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej;
 • powołanie Oficera Rowerowego, zatrudnionego w strukturze Zarządu Dróg i Zieleni;
 • obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności;
 • obchody Europejskiego Dnia Trolejbusowego;
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych w zakresie mobilności – YOUTH oraz Mamo, Tato, wybieram ekotransport;
 • działania związane z inicjatywą „Pieszy Autobus”;
 • konkurs rowerowy dla przedsiębiorstw;
 • promocję transportu rowerowego w ramach projektu SEGMENT.
 

[1] Na podst.: Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. Opracowanie w ramach projektu Eltisplus (część Deliverable 2.2),  Rupprecht Consult, Kolonia 09.2011

Links

Themes

Country:
Poland
City:
Gdynia
Year:
2014