Zrównoważona Mobilność w Berlinie - Plan Rozwoju Transportu 2025

Urban Transportation Development Plan 2025

Berlin ma złożony i wysoce wydajny system transportu. Bez tego, metropolia, taka jak Berlin nie mogłaby sprawnie funkcjonować. Jednak  wymagania dotyczące systemu transportowego podlegają ciągłym zmianom. Aby móc optymistycznie patrzeć w przyszłość koniecznym jest strategiczne i zintegrowane planowanie, w celu zapewnienia optymalnego transportu w mieście.  Właśnie w tym celu opracowany został Plan Rozwoju Transportu 2025 (Stadtentwicklungsplan Verkehr - STEP), uwzględniający zagadnienia zrównoważonej mobilności - swoista "mapa drogowa" polityki transportowej Berlina. Plan Rozwoju Transportu 2025 jest wynikiem wielu lat intensywnej pracy, został opracowany w ścisłej współpracy ze sferą polityki, administracji. Transportowy Okrągły Stół  (RunderTisch- Verkehr) zrzeszał także  stowarzyszenia, różne grupy interesu i społeczność akademicką. Plan został zatwierdzony w dniu 29 marca 2011 roku. Dokument odpowiada na kluczowe pytania: Jak można zrównoważyć szanse wszystkich mieszkańców Berlina w zakresie mobilności? W jaki sposób możemy zarządzać ruchem miejskim tak, aby  zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza  i hałas? Co można zrobić, aby znacząco ograniczyć liczbę wypadków i zdarzeń drogowych?
Plan Rozwoju Transportu 2025 dla Berlina zakłada:

 • Mobilność dostępną dla wszystkich,
 • Metropolię o wysokiej jakości życia,
 • Atrakcyjne Śródmieście,
 • Ruch w celach komercyjnych – skuteczny, efektywny i przyjazny dla środowiska,
 • Realizację wizji: czysto, cicho i z odnawialnych źródeł energii,
 • Innowacje w transporcie wspierające mobilność i ekonomię,
 • Doskonale skomunikowaną metropolię,
 • Doskonałą dostępność międzynarodową.

 

Cele zawarte w planie podzielone zostały na:
Cele ekonomiczne:

 • Poprawa dostępności transportu dalekobieżnego poprzez wykorzystanie centralnego położenia Berlina w Europie,
 • Dalsze polepszanie połączeń transportowych pomiędzy Berlinem a  obszarami mieszkalnymi wokół miasta,
 • Zabezpieczenie i wzmocnienie ruchu handlowego – między innymi poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury,
 • Dostosowanie warunków ramowych dla całego układu komunikacyjnego w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Cele społeczne:

 • Zapewnienie równych szans w zakresie mobilności, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta,
 • Wzmocnienie policentrycznej struktury miasta poprzez poprawę dostępności do dzielnic i pomiędzy dzielnicami oraz do głównych ośrodków w centrum miasta,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach miejskich,
 • Ograniczanie ruchu pojazdów ponadgabarytowych, poprawa jakości infrastruktury drogowej a w konsekwencji poprawa dostępności transportowej.

Cele środowiskowe:

 • Zmniejszenie zużycia w transporcie zasobów naturalnych,
 • Zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem miejskim i globalnym,
 • Udoskonalenie systemu transportowego miasta w obliczu zmieniających się potrzeb w zakresie mobilności – na przykład poprzez transport multimodalny.

Cele instytucjonalne:

 • Integracja wszystkich możliwych podmiotów w procesie sporządzania planów i koncepcji transportowych.

 

Trzon Planu Rozwoju Transportu 2025 stanowi strategicznie zorientowany program działań. Dokument zawiera siedem strategii obejmujących kluczowe dla miasta obszary działań. Program opiera się na analizie dotychczasowych oraz przyszłych tendencji dotyczących rozwoju.
Strategie zawarte w dokumencie:

 • Strategia I: Promowanie ecomobilności,
 • Strategia II: Udoskonalenie systemu transportu dóbr i usług,
 • Strategia III: Środowisko i jakość życia w mieście,
 • Strategia IV: Mobilność i zarządzanie ruchem,
 • Strategia V: Atrakcyjne centrum miasta,
 • Strategia VI: Połączenia transportowe wewnątrz miasta oraz połączenia transportowe z sąsiadującymi regionami Brandenburgii,
 • Strategia VII: Połączenia transportowe Berlina z regionami Niemiec i Europy.

 

 Plan zakłada osiągnięcie następujących korzyści:

 • Można oczekiwać, że zmniejszy się poziom zanieczyszczenia powietrza oraz poziom hałasu. Różne scenariusze zakładają osiągnięcie różnorodnych efektów.
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na  głównej sieci drogowej do 2025 roku. Wszystkie scenariusze zakładają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z 2,6 mln ton w 2006 do ok. 1,6 mln ton w 2025 r.
 • Znaczące zmniejszenie poziomu hałasu. W porównaniu z rokiem bazowym, liczba odcinków dróg z dużym poziomem hałasu ulegnie zmniejszeniu w każdymbz zakładanych scenariuszy – zarówno w dzień jak i w nocy.

Wszystkie scenariusze zakładają poprawę dostępności do wszystkich obszarów miejskich, a różnice rezultatów w poszczególnych scenariuszach są minimalne.

 

Opracowanie: Karolina Orcholska

Links

Themes

Country:
Germany
City:
Berlin
Year:
2011