Konsultacje z polskimi miastami nt. działań i planów w zakresie opracowania SUMP

Szacuje się, że ponad 70% populacji Unii Europejskiej zamieszkuje miasta. Tak wysoka koncentracja populacji na terenach zurbanizowanych przyczynia się do dużego popytu na podróże na tych obszarach. Bardzo szybki rozwój miast spowodował jednak, że w transporcie miejskim nie zawsze wykorzystane zostały rozwiązania najbardziej wydajne ekonomicznie oraz przyjazne mieszkańcom i środowisku.  W rezultacie, właśnie w miastach tkwi największy potencjał do wprowadzenia zmian w kierunku równoważenia transportu.

Już w 2009r., Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz mobilności w miastach i odtąd nieustannie zachęca władze państw Unii Europejskiej do aktywności w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. Najbardziej aktualnym przejawem tych działań jest oficjalny komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dn. 17 grudnia 2013 roku. Jego celem jest jeszcze większe wsparcie miast europejskich w podejmowaniu przez nie przedsięwzięć związanych z transportem, po to by mogły one jeszcze skuteczniej realizować unijną politykę konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności. Główną ideą tego dokumentu jest przekonanie państw członkowskich do przygotowania wspólnych dla wszystkich miast, a jednocześnie uwzględniających ich specyfikę wytycznych. Wytyczne te mają  ostatecznie pomóc miastom opracować i wprowadzić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Działania te w Polsce koordynować ma Wydział ds. Nowoczesnych Technologii w Transporcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W związku z wcześniej wspomnianym komunikatem Komisji Europejskiej, Ministerstwo zwróciło się do Unii Metropolii Polskich oraz Urzędów Marszałkowskich, by przeprowadzić konsultacje, mające na celu zdobycie informacji nt. wiedzy miast w zakresie SUMP, oraz aktywności podjętej w celu jego opracowania (bądź planów takiej aktywności).  Gdynia, jako miasto obecnie przygotowujące swój Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO, również została poproszona o opinię nt. zaleceń, które zostały umieszczone w Komunikacie.

Warto podkreślić,  że SUMP jest wciąż fakultatywny dla miast Polskich. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z założenia powinien być jednak dokumentem komplementarnym do już istniejących  lokalnych dokumentów prawnych, np. Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (w Polsce obligatoryjnego dla miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców). Tym sposobem uzyskać można bardziej kompleksowe opracowanie, uwzględniające wszystkie aspekty transportowe danej miejscowości.

Powstanie krajowych wytycznych i usprawnienie narzędzi prawnych, politycznych, finansowych itp. mogłoby pomóc w rozwoju istniejących już dokumentów w sposób skoordynowany, przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki.

Kategoria: Polityczne zaangażowanie, Kooperacja międzyinstytucjonalna

[zdjęcie: © Kalim - Fotolia.com

Country:
Poland
Year:
2014