Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Biogram

Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski jest ekspertem w dziedzinie ekonomiki transportu i marketingu. Pełni funkcję kierownika Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1992 r. jest również dyrektorem Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Od momentu powstania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2007 r. jest członkiem jego Zarządu.

 Jako autor wielu książek, artykułów i opracowań eksperckich w dziedzinie transportu i analizy rynku transportu publicznego, łączy teorię i praktykę. Wśród najważniejszych publikacji w ostatnich latach należy wymienić m. in.:

 • Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie, „Transport Miejski i Regionalny”  2014, nr 7, współautor
 • Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, [W]: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów : IX konferencja naukowo-techniczna PublicTrans 2014, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP : Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014
 • The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, współautor
 • Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego, „Logistyka” [dokument elektroniczny] 2014, nr 2, dostępny: http://www.czasopismologistyka.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_d...
 • Kształtowanie funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [W]: Pasażerski transport regionalny – współczesne wyzwania, pod. red. E. Załogi. Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe Nr 713. Problemy Transportu i Logistyki”, Nr 16,
 • Conversion of a Diesel Engine Bus into  a Trolleybus. Gmina Miasta Gdyni, Gdynia 2012, współautor
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygminnych. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Warszawa 2011, współautor
 • Organizacja transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. „Komunikacja Publiczna”  2011, Nr 11, współautor
 • Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach 1990-2010. „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 5
 • Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni. „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 5-6
 • Modern urban transport systems in Europe. [W:] Innovative Perspective of Transport and Logistics. Edited by J. Burnewicz. Wyd. UG, Gdańsk 2009
 • Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, pod red. O. Wyszomirskiego.
Contact details: 

Phone

+48 48 58 523 13 42

Address

Olgierd Wyszomirski
Uniwersytet Gdański
Katedra Rynku Transportowego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Poland